Proefpersoon

Proefpersoon, testpersoon en vrijwilliger zijn synoniemen voor een persoon die wil deelnemen aan een onderzoek (vroeger werd de term proefkonijn ook wel eens gebruikt). Dit kunnen allerlei soorten onderzoeken zijn zoals geneesmiddelenonderzoek, medisch onderzoek, psychologisch onderzoek of voedingsmiddelenonderzoek. Proefpersonen kunnen ook nodig zijn voor het testen van (medische) apparatuur. Het uiteindelijke doel is om middels de hulp van proefpersonen (betere) geneesmiddelen te ontwikkelen, meer inzicht te krijgen of producten of processen te verbeteren.

Hoe neem ik deel aan een onderzoek?

Als u zich inschrijft op deze website, kunt u zich aanmelden voor alle onderzoeken die voor u interessant en geschikt zijn.

Wij bekijken dagelijks wie zich heeft ingeschreven voor een onderzoek. Vervolgens beoordelen wij via uw profiel of u geschikt bent voor het betreffende onderzoek. OPGELET: wij mogen niet altijd alle gegevens publiceren die bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor een onderzoek. Het onderzoek kan na uw aanmelding alsnog niet geschikt voor u blijken.

Als u zich aanmeldt voor een onderzoek of als een onderzoeker u vraagt om deel te nemen, zal de onderzoeker u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de onderzoeker u uitgebreid informeren over het onderzoek en al uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Samen wordt bepaald of het onderzoek geschikt is voor u. Als u geschikt bevonden wordt voor het onderzoek en u nog steeds geïnteresseerd bent in een eventuele deelname, moet u schriftelijk toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Vervolgens kan het onderzoek worden gestart. Wat er tijdens het onderzoek gebeurt, hangt af van het onderzoeksprotocol.

Wat wordt er tijdens het onderzoek van mij verwacht?

Gedurende uw deelname aan een onderzoek wordt van u verwacht dat u zich aan het onderzoeksprotocol houdt en doet wat de arts/onderzoeker van u vraagt. In het onderzoeksprotocol staat beschreven hoe vaak u naar het onderzoekscentrum moet komen voor controle, hoe vaak u uw eventuele medicatie moet innemen en welke testen er in het onderzoekscentrum worden gedaan. Dit is in het belang van uw eigen gezondheid. Het geteste geneesmiddel of product moet u gebruiken zoals door de arts/onderzoeker wordt aangegeven.

Ontvang ik een vergoeding?

Als gezonde proefpersoon? Als gezonde vrijwilliger krijgt u vaak een vergoeding voor uw deelname. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type onderzoek waaraan u deelneemt en van de hinder die u door het onderzoek ondervindt. De vergoeding neemt bijvoorbeeld toe als u enkele nachten in een onderzoekscentrum moet doorbrengen of wanneer er vaak bloed wordt afgenomen.

Als deelnemende patiënt? Wanneer u als niet-gezonde vrijwilliger (patiënt) meedoet aan een onderzoek, is het volgens de wet meestal niet toegestaan dat u betaald wordt voor uw deelname. Het is wel mogelijk dat u voor uw deelname een onkostenvergoeding ontvangt. Om mee te kunnen doen als patiënt hoeft u zich niet ziek te voelen. Onder deze omschrijving vallen ook personen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte.

Wie bepaalt de (onkosten)vergoeding?

Link2Trials beïnvloedt de (onkosten)vergoeding die u ontvangt voor deelname aan het onderzoek niet. De vergoeding wordt bepaald door de onderzoeksinstelling die het onderzoek uitvoert. Dit kan dus een farmaceutisch bedrijf, een universiteit of een andere onderzoeksinstelling zijn.

Procedure voor geïnformeerde toestemming

Dit betekent dat u, voor om het even welk onderzoek, volledige schriftelijke informatie krijgt die daarnaast ter plekke mondeling wordt toegelicht zodat u kunt verklaren alles volledig begrepen te hebben. Pas na een bedenktijd tekent u voor deelname aan het onderzoek. De ondertekening gebeurt in aanwezigheid van de arts-onderzoeker, die samen met u moet tekenen. U kunt op elk gewenst moment uw inschrijving voor een onderzoek annuleren, zich terugtrekken uit een lopend onderzoek of zich uitschrijven uit onze database. U tekent steeds volledig vrijwillig en kunt zich altijd, zonder vermelding van redenen, terugtrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor uw verdere behandeling.

Voor dergelijke onderzoeken gelden in- en uitsluitingscriteria (redenen waarom u eventueel wel of niet in aanmerking komt). Wanneer deze criteria overeenstemmen met uw profiel, bent u waarschijnlijk een kandidaat om aan dat onderzoek mee te doen. Link2Trials is geen partij in het tot stand komen van de afspraken tussen de vrijwilliger, onderzoeker en onderzoekende sponsor.

Link2Trials zal u voorstellen om aan een onderzoek deel te nemen. De onderzoeker betaalt daarvoor een vergoeding aan Link2Trials. De onderzoeker zal vervolgens met u contact opnemen, alle verdere afspraken maken en beslissen of u al dan niet kunt deelnemen aan het betreffende onderzoek. Link2Trials staat daar verder buiten.

link2trials

© 2023 Link2Trials